Substantivens kasus

(kontrollera ”ärm nedan”!)

Kasus betyder fall, läge eller något liknande på svenska – case på engelska, dvs i vilket läge man träffar på substantivet. Nedan finns ”lägena” sammanfattade. Det finns en gränsland kring det som är prepositioner på andra språk, t ex finska. På svenska säger vi ‘i huset’ där ordet ‘i’ är en preposition. Likaså säger vi ‘på huset’ där ordet ‘på’ är en preposition.

På finska sätter man det lilla ordet sist och när man skriver så skriver man ihop det med substantivet och då kallar vi det ett kasus, svårare än så är det inte.

På finska heter hus talo och i huset heter talossa, på huset heter talolla. Talossa och talolla representerar ordet hus – talo, böjt i olika kasus.

Kasus är är alltså många gånger ganska lätt och finska som har många kasus gör det inte svårt. Det är bara ett sätt att skriva prepositioner på ett annat sätt.

På kalespråket används kasus i fyra fall där svenskan använder prepositioner

  • dativ där svenska använder prepositionen åt, till eller för
  • lokativ där svenska använder prepositionen i, på eller ibland vid
  • instrumentalis där svenska använder med på det sätt som engelskan använder by (jag skriver med pennan)
  • ablativ där svenska använder från, av


De olika kasusböjningarna har namn på latin enligt tabellen nedan

Nominativgrundform
Vokativtilltalsform – när man ropar eller tilltalar någon. Kalle! Lisa!
Ackusativden handlingen syftar på t ex: ”Jag ser mannen”. (objektet)
Dativåt: ”jag ger boken åt mannen”, ”jag ger boken åt kvinnan
Genitivtillhörighet: mannens, kvinnans
Lokativ och
prepositionalis
Lokativ betyder plats: ”Flugan sitter på mannen”.
Prepositionalis betyder att formen används efter prepositioner
(se särskilt avsnitt) t ex: ”katar romeste”
AblativAblativ anger från, riktning från
Instrumentalismed (genom att använda) t ex: ”jag skriver med pennan

Man och kvinna är de första exemplen.

maskulinum
singular
femininum
singular
man män kvinna kvinnor
singularpluralsingularplural
Nominativromromaromniromnija
Vokativromaromale, romaromni romnijale
Ackusativromesromenromnia romnijen
Dativromeskeromengeromnijake romnijenge
Genitivromeskoromengoromnijako romnijengo
Lokativ
Prepositionalis
romesteromenderomnijate romnijende
Ablativromestarromendarromnijatar romnijendar
Instrumentalisromeharomensaromnijaha romnijensa

Två exempel till på maskulina substantiv

pappapapporGudgudar
maskulinum
singular
pluralmaskulinum
singular
plural
Nominativdaddadadeveldevela, devla
Vokativdadadadale, dadadevel, devladevela, devla
Ackusativdadesdadendevlesdevlen
Dativdadeskedadengedevleskedevlenge
Genitivdadeskodadengodevleskodevlengo
Lokativ
Prepositionalis
dadestedadendedevlestedevlende
Ablativdadestardadendardevlestardevlendar
Instrumentalisdadehadadensadevleha, devlesadevlensa
         

Fler exempel maskulinum och femininum

pojkepojkarflickaflickor
maskulinum
singular
plural femininum
singular
plural
Nominativčhav čhave čhajčhaja
Vokativčhava, čhaveačhavale, čavečhaj čhajale, čhaja
Ackusativčhavesčhavenčhakečhajen
Dativčhaveskečhavengečhakečhajenge
Genitivčhavesko, čhaskočhavengočhakočhajengo
Lokativ
Prepositionalis
čhavestečhavendečhatečhajende
Ablativčhavestarčhavendarčhatarčhajendar
Instrumentalisčhavehačhavensačhaha, čhassačhajensa
människa, manmänkvinnakvinnor
  maskulinum
singular
pluralfemininum
singular
plural
Nominativmanušmanušamanušnimanušija
Vokativ manušamanušale(n)manušnimanušijale
Ackusativmanušesmanušenmanušamanušen
Dativmanušeskemanušengemanušakemanušjenge
Genitivmanušeskomanušengomanušakomanušjengo
Lokativ,
prepositionalis
manušeste manušendemanušatemanušjende
Ablativmanušestarmanuš-endarmanušatarmanušjendar
Instrumentalismanušesamanušenca(r)manušahamanušjensa
manmänkvinnakvinnor
  maskulinum
singular
pluralfemininum
singular
plural
Nominativmuršmurše, muršadžuvlidžuvja, džuvlija
Vokativmuršamuršale, muršadžuvlidžuvjale, džuvja
Ackusativmuršesmuršendžuvjadžuvjen
Dativmuršeskemuršengedžuvjakedžuvjenge
Genitivmuršeskomuršengodžuvjakodžuvjengo
Lokativ,
prepositionalis
muršestemuršendedžuvjatedžuvjende
Ablativmuršestarmuršendardžuvjatardžuvjendar
Instrumentalismuršehamuršensadžuvjahadžuvjensa
         
pojkepojkarflickaflickor
  maskulinum
singular
pluralfemininum
singular
plural
Nominativrakloraklerakli, raklaraklija
Vokativraklarakle, raklelerakli, raklarakliale
Ackusativraklesraklenraklaraklen, raklijen
Dativrakleskeraklengeraklakeraklenge, raklijenge
Genitivrakleskoraklengoraklakoraklengo, raklijengo
Lokativ,
prepositionalis
raklesteraklenderaklateraklende
Ablativraklestarraklendarraklatarraklendar
Instrumentalisrakleharaklensraklaharaklensa
         
brorbrödersystersystrar
  maskulinum
singular
pluralfemininum
singular
plural
Nominativphralphralaphenphena
Vokativphrala, phralephralalephenphenale
Ackusativphralesphralenphenaphenen
Dativphraleskephralengephenakephenenge
Genitivphraleskophralengophenakophenengo
Lokativ,
prepositionalis
phralestephralendephenatephenende
Ablativphralestarphralendarphenatarphenendar
Instrumentalisphralehaphralensaphenahaphenensa
         
hem, hushem, husnål, taggnålar, taggar
  maskulinum
singular
pluralfemininum
singular
plural
Nominativčherčherasuvsuva
Vokativčherčhera, čheralesuvsuva, suvale
Ackusativčheres, čherčheren, čherasuv, suvasuva, suven
Dativčhereskečherengesuvakesuvenge
Genitivčhereskočherengosuvakosuvengo
Lokativ,
prepositionalis
čherestečherendesuvatesuvende
Ablativčherestarčherendarsuvatarsuvendar
Instrumentalisčherehačherensasuvahasuvensa
         
????? eller ärm ??
hästhästarärmärmar
  maskulinum
singular
pluralfemininum
singular
plural
Nominativgrajgrajamusi, musikmusija, musja
Vokativgrajgrajamusi, musikmusija, musja
Ackusativgresgrenmusi, musikmusija, musja
Dativgreskegrengemusjakemusjenge
Genitivgreskogrengomusjakomusjengo
Lokativ,
prepositionalis
grestegrendemusjatemusjende
Ablativgrestargrendarmusjatarmusjendar
Instrumentalisgreshagrensamusjahamusjensa
         
munmunnarkastrull, pannakastruller, pannor
  maskulinum
singular
pluralfemininum
singular
plural
Nominativ mujmunpiripira
Vokativ mujmujpiripira
Ackusativ mujmujpiripira, piren
Dativ moskemongepirakepirenge
Genitiv moskomongepirakopirengo
Lokativ,
prepositionalis
mostemondepiratepirende
Ablativ mostarmondarpiratarpirendar
Instrumentalis mosamojensa, mosapirahapirensa
         
nyckelnycklarfickafickor
  maskulinum
singular
pluralfemininum
singular
plural
Nominativglizinglizijapostaposti
Vokativglizin glizijapostaposti
Ackusativglizinglizijapostaposti
Dativglizineskeglizijengepostakepostenge
Genitivglizineskoglizijengopostakopostengo
Lokativ,
prepositionalis
glizinesteglizijedepostatepostende
Ablativglizinestarglizijendarpostatarpostendar
Instrumentalisglizijahaglizijensa postaha postensa
         
matmåltider
  maskulinum
singular
plural  
Nominativxabenxabeja  
Vokativxabenxabeja  
Ackusativxabenxabeja  
Dativxabeneske xabejenge  
Genitivxabeneskoxabejengo  
Lokativ,
prepositionalis
xabenestexabejende  
Ablativxabenestarxabejendar  
Instrumentalisxabenesaxabejensa  
       
stadstädernattnätter
  maskulinum
singular
pluralfemininum
singular
plural
Nominativforos, fori, forafori, fora riatrassa
Vokativforosfoririatrassa
Ackusativforos, forifori, forariatrassa
Dativforoskeforengerasakerassenge
Genitivforoskoforengorasakorassengo
Lokativ,
prepositionalis
foresteforenderasaterassende
Ablativforestarforendarrasatarrasendar
Instrumentalis foreha, forohaforensarasaharasensa
         
sanningsanningartunga,
språk
tungor,
språk
  maskulinum
singular
plural femininum
singular
plural
Nominativčačiba, čačipečačiba, čačipečibčiba
Vokativčačiba, čačipečačiba, čačipečibčiba
Ackusativčačiba, čačipečačiba, čačipečibčiba
Dativčačiboskečačibongečibakečibenge
Genitivčačiboskočačibongočibakočibengo
Lokativ,
prepositionalis
čačiboste, čačibestečačibonde, čačibendečibatečibende
Ablativčačibostar,
čačibestar
čačibondar,
čačibendar
čibatarčibendar
Instrumentalisčačibosha,
čačibossa
čačibonsa,
čačibensa
čibaha čibensa