Verbens tempus

Verbens böjningar beroende på tid dvs tempus är presens (nutid), imperfekt(dåtid), perfekt (avslutat) och pluskvamperfekt (mer än avslutat).

Några förklaringar till orden först: Ordet imperfekt betyder oavslutad eller ofullständig, dvs verbformen tar inte hänsyn till om handlingen ledde till ett resultat eller avslutades, medan ordet perfekt beskriver en handling som har avslutats eller givit resultat.

Exempel:

  • Imperfekt ‘jag skrev‘ beskriver bara att jag skrev
  • Perfekt ‘jag har skrivit‘ innehåller en tanke om att skrivandet avslutades.
  • Pluskvamperfekt ‘jag hade skrivit’ beskriver att handlingen hände för något annat som också hände i dåtid t ex ‘jag hade skrivit brevet när hon kom in i rummet‘.

På svenska kan man uttrycka sig med olika verbformer och aspekten om handlingen är ‘avslutad’ – ‘inte avslutad’ är inte så tydlig, så därför använder man numera ordet preteritum istället för ordet imperfekt om dåtid i svenskan.

På kale beskriver däremot verbformerna väl hur ordet används och fungerar.

Regel: När verbets stam (ex. phen – säga ) slutar på en konsonant böjs verbet oftast enligt nedanstående

GenusPresens
– just nu
Imperfekt
– igår
Perfekt
– har
Pluskvamperfekt
– hade
sägersadehar sagthade sagt
Me – jag phen-avphen-av-asphen-jomphen-jom-as
Tu – duphen-esphen-es-asphen-jalphen-jal-as
Jov – hanphen-elphen-el-asphen-jasphen-jas-as
Joi – honphen-elphen-el-asphen-jasphen-jas-as
Ame – viphen-asphen-as-asphen-jamphen-jam-as
Tume – niphen-enphen-en-asphen-janphen-jan-as
Jon – dom/dephen-enphen-en-asphen-lephen-le-s-as


Sikhavel – lära, undervisa, visa, förevisa, uppvisa

GenusPresens
– just nu
Imperfekt
– igår
Perfekt
– har
Pluskvamperfekt
– hade
lär/visarlärde/visadehar lärt/visathade lärt/visat
Me – jagsikh-juv-asikh-juv-assikh-jomsikh-jom-as
Tu – duSikh-josSikh-jos-assikh-jalsikh–jal-as
Jov – hansikh-jolsikh–jol-assikh-jassikh–ja(s)-as
Joi – honsikh-jolsikh–jol-assikh-jassikh–ja(s)-as
Ame – visikh–juv-assikh–juv-assikh-jamsikh–jam-as
Tume – nisikh-jonsikh–jon-assikh-lesikh–jan-as
Jon – dom/desikh-jonsikh–jon-assikh-lesikh-le

Regel:

När verbets stam slutar på vokal som till exempel bičha (skicka, sända) böjs verbet oftast enligt nedanstående:

GenusPresens
– just nu
Imperfekt
– igår
Perfekt
– har
Pluskvamperfekt
– hade
skickar/sänderskickade/sändehar skickat/sänthade skickat/sänt
Me – jagbičha-v-avbičha-vav-asbičha-dombičha-dom-as
Tu – dubičha-v-esbičha-ves-asbičha-dalbičha-dal
Jov – hanbičha-v-elbičha-vel-asbičha-dasbičha-das
Joi – honbičha-v-elbičha-vel-asbičha-dasbičha-das
Ame – vi bičha-v-ahbičha-vah-asbičha-dambičha-dam
Tume – nibičha-v-enbičha-ven-asbičha-danbičha-dan
Jon – dom/debičha-v-enbičha-ven-asbičha-debičha-de